Deklaracja dostępności BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce

Deklaracja dostępności BIP MGOPS Warka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mgops.warka.bipgminy.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody niezgodności z ustawą:

dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

część plików PDF, DOC, DOCX została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Fronczek.
 • E-mail: m.fronczek@warka.pl
 • Telefon: 486651263

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Jolanta Piątosa
 • Adres: ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka
 • E-mail: mgops@warka.pl
 • Telefon: 486670220

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce, ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka

 • Wejście od strony ulicy Wójtowskiej,
 • Budynek ma dwie kondygnacje,
 • Ośrodek znajduje się na pierwszym piętrze,
 • Klatka schodowa bez pochylnii,
 • Brak windy,
 • Brak ograniczeń związanych z wstępem z psem asystującym,
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,

Ułatwienia

Przy wejściu, możliwość skorzystania z domofonu i wezwanie pracownika

Wytworzył:
Udostępnił:
Wąsik Natalia
(2023-03-30 11:06:47)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki